پڕۆژەی یەکسانی جێندەری و بەهێزکردنی ژنان

ئــەم پڕۆژەیــە لەلایــەن رێکخــراوی خەڵــک بــۆ گەشــەپێدان PDOبــە هاوبەشــتی لەگــەڵرێکخــراوی (المســلة،) بــە پشــتیوانی ســندوقی نەتــەوە یەکگرتــووەکان بــۆ دانیشــتووان UNFPA جێبەجێکــرا، پڕۆژەکــە ئــەو کەســانەی بــە ئامانــج گرتــووە کــە لەســەر بنەمــای جیـاوازی رەگـەز دووچـاری توندوتیـژی دەبنـەوە، بەگوێـرەی ئـەو دۆخـە کۆمەڵایەتییـە بـاوەی لــە کوردســتان و عێــراق لــە ئارادایــە، کچــان و ژنــان زیاتــر بوونەتــە قوربانیــی جیاوازییــە جێندەرییــەکان، بۆیــە پڕۆژەکــە ئەوانــی بــە ئامانــج گرتــووە. پـڕۆژەی یەکسـانی جێنـدەری و بەهێزکردنـی ژنـان، لەسـەر چەنـد ئاسـتێک کاریکـردووە بـۆ بەدیهێنانــی ئامانجەکانــی، لەوانــەش؛ پاراســتن، گەشــەپێدان و توانادارکردنــی ژنــان. لـە مـاوەی کارکردنـی پڕۆژەکـەدا 27هـەزار و 541کـەس لـە؛ کەمپەکانـی سـنووری ناحیـەی عەربــەت، رانیــە و کــەلار لــە پارێــزگای ســلێمانی، ناوەنــدی پارێــزگای هەڵەبجــە و قــەزای جەلـەولا لـە پارێـزگای دیالـە، سـوودمەندبوون، 62کـەس لـە چوارچێـوەی تیمـی پڕۆژەکـەدا کاریــان کــردوە کــە 46کەســیان بەشــێوەی گرێبەســت کاریــان کــردوە و 16 کەســیان لــەخۆبەخشــان بــوون. تیمـە گەڕۆکەکانـی پڕۆژەکـە، لـە ناوچـە جیاوازەکانـدا خزمەتگوزاری کۆمەڵایەتیـی و دەروونییان پێشـکەش بـە هـەزار و 145ژن کـردوە، پاڵپشـتی کۆمەڵایەتیـی و دەروونیـی پێشـکەش بـە سـێ هـەزار و 188ژن کـراوە، شـەش هـەزار و 363جانتـای کەرامـەت پێشـکەش بـە کـچ و ژنـان کـراوە. لــە چوارچێــوەی پڕۆژەکــەدا؛ لەرێگــەی ئەنجامدانــی ســمینار و چالاکیــی رۆشــنبیرییەوە کار لەسـەر هۆشـیارکردنەوەی ژنـان و کچـان کـراوە، بـۆ ئـەو مەبەسـتەش سـمینارێکی تایبـەت بـە کچانـی تەمـەن 18-10سـاڵ پێشکەشـکراوە کـە تێیـدا پڕۆگرامی تایبەتی نەتـەوە یەکگرتووەکانبـۆ کچانـی نەوجـەوان جێبەجێکـراوە و 796کچـی نەوجـەوان لێـی سـودمەندبوون. لەپێنـاو هۆشـیارکردنەوەی ژنـان و ئاشـناکردنیان بـە ئامانجەکانـی پڕۆژەکـە 18هـەزار پروشـەر بەســەر ژنانــدا دابەشــکراوە، دوو راهێنانــی تایبــەت بــە بەرزکردنــەوەی ئاســتی توێژەرانــی دەروونـی و کۆمەڵایەتیـی ئەنجامـدراوە کـە تێیـدا 30توێـژەر بەشـدارییان کـردوە. زیاتـر کـە هـەزار و 900پیـاو بـە شـێوەی راسـتەوخۆ پەیامەکانـی پڕۆژەکەیـان پـێ گەیشـتوە، ئــەوەش لــە رێگــەی ئەنجامدانــی ســمینار و بڵاوکردنــەوەی پروشــەری تایبــەت، بــە ئامانجــی بەهێزکردنیــان لــەڕوی ئابوورییــەوە راهێنانــی پیشــەیی پێشــکەش بــە 314ژن کــراوە، ئەمــە بێجگـە لـە چەندیـن چالاکـی تـر لە شـێوەی؛ نۆژەنکردنـەوەی سـەنتەرە حکومیەکانی پەیوەسـت بـە بوارەکـە و دابینکردنـی پێداویسـتییەکان بۆیـان