پڕۆژەی «فراوانکردنی مەودای بەشداری گەنجان و ژنان لە هەرێمی کوردستان و عێراق».

ئـەم پڕۆژەیـە لەلایـەن رێکخـراوی خەڵـک بـۆ گەشـەپێدان بـە پشـتیوانی رێکخـراوی NPAنەرویجـی و SIDAی سـویدی بەئامانجــی گەشــەدان بــە تواناکانــی ژنــان و گەنجــان بــۆ دەســتەبەرکردنی بەشــدارییەکی بەهێزتــر، لــە عێــراق و هەرێمــی کوردســتان جێبەجێکــراوە، ئــەو تیمــەی کاری لــە بەڕێوەبردنــی پڕۆژەکــەدا دەکــرد 15کــەس بــوون 10لــەوان بەشــێوەی گرێبەسـت و 5کەسـیان بـە شـێوەی خۆبەخـش کاریـان دەکـرد، ئەمـە بێجگـە لـە 60کـەس لـە ئەندامانـی کۆبەنـدی ژنـان دەتوانــن کــە ســەرجەمیان خۆبەخــش بــوون. پڕۆژەکـە بـە مەبەسـتی بەدیهێنانـی ئامانجەکانـی چەندیـن بـواری بـۆ کارکـردن هەڵبـژاردووە، لەوانـە؛ گەشـەپێدانی تواناکانـی ژنـان لەرێگـەی خـول و راهێنانـەکان، دروسـتکردنی کۆبەنـدی ژنـان دەتوانن-کوردسـتان، کەمپەینـی نـاوی مـن نـاوی دایکمـە، ماڵپـەڕی چـاوی خەڵـک و سـەنتەری ئەکادیمـی بـۆ پێگەیانـدن و بەهێزکردنـی ژنـان لـەڕوی مەعریفییـەوە. گروپــی کۆبەنــدی ژنــان دەتوانــن، لــە یەکێــک لــە هەنــگاوە گرنگەکانیــدا کاری بــۆ چەســپاندنی یاســایەکی تایبــەت بــە بەکارهێنانـی ژنـان لـە کاری ریکلامـە بازرگانییەکانـدا کـرد، بـۆ ئـەو مەبەسـتەش چەندیـن چالاکـی جۆراوجـۆری ئەنجامـدا، لەوانـە؛ ئەنجامانـی کۆنگرەیەکـی رۆژنامەوانـی فـراوان کـە تیایـدا نامەیەکـی ناڕەزایەتـی دژی بەکارهێنانـی نەشـیاوی ژنـان لـە ریکلامــە بازرگانییەکانــدا خوێنراوەیــەوە، کۆبەنــد ســەردانیە پەرلەمانــی کوردســتانی کــرد و لەگــەڵ لیژنــە پەیوەندیــدارەکان لەسـەر هەمــان بابــەت گفتوگــۆی کــرد، بەشــداربوون لــە وۆرکشــۆپێکی تایبـەت بــە یاسـاکانی کاری ریــکلام لــە پەرلەمانـی کوردســتان یەکێکیربــو لــە هەنگاوەکانــی کۆبەنــد، هــاوکات پانێڵێکــی تایبەتــی ســازکرد بــۆ ئــەوەی چەندیــن کەســایەتی ئەکادیمـی و پەیوەندیـدار لەبـارەی کەموکورتییەکانـی بـواری کاری ریکلامـە بازرگانییـەکان بکـەن، لـە زنجیـرە سـمینارێکدا کـە لـە خوێندنگەکانـی سـنوری پارێـگای زلێمانـی بەڕێوەچـوون، توانـرا زیاتـر لـە 700خوێنـدکار لەبـارەی بەکارهێنانـی ژنـان لـە ریکلامـە بازرگانییەکانـدا هۆشـیار بکرێنـەوە، ئەمـە بءجگـە لـە چەندیـن چالاکـی تـری مەیدانـی و گەیاندنـی پەیامەکانـی کەمپەینەکـە لـە رێگـەی چەندیـن میـدا و کەناڵـی جیـاوازەوە. کەمپەینــی نــاوی مــن نــاوی دایکمــە بەشــێکی تــرە لــە پڕۆژەکــە، لەچوارچێــوەی کەمپەینەکــەدا، گفتوگــۆی کــراوە لەگــەڵ چالاکــوان، پارێــزەر، پەرلەماتــاران و کەســایەتییەکان لــە بەغــداد، هەولێــر، ســلێمانی، دهــۆک و چەندیــن ناوچــەی تــر ئەنجامـدراون، کەمپەینەکـە پـڕۆژە یاسـای هەمـواری یاسـای کارتـی نیشـتیمانی ئامادەکـرد و توانـی پشـتیوانیی نزیکـەی 30 پەرلەمانتــاری عێــراق بەدەســتبهێنێت و پڕۆژەکــە بگەیەنێتــە ســەرۆکایەتی پەرلەمــان. لەچوارچێـوەی کەمپەینەکـەدا، کورتـە فیلمێکـی سـینەمایی بەنـاوی (شـاراوە) بەرهەمهێنـرا و لـە جەنـدی فیسـتیڤاڵ و بۆنـەدا نمایشـکرا، کورتـە فیلمەکـە چیرۆکـی ئـەو مندڵانـەی دەگێڕایـەوە کـە بەهـۆی نەبونـی ناسـنامەوە، چەندیـن کێسـەی گەورەیـا لـە ژیانیانـدا بـۆ دروسـتبووە.