پڕۆژەی «بەهێزکردنی توانا کۆمەڵایەتی و ئابورییەکانی و دابینکردنی شکۆ و سەلامەتی بۆ ژنانی رزگاربوی دەستی توندوتیژی لەسەر بنەمای جێندەری»

پڕۆژەکــە لەلایــەن رێکخــراوی خەڵــک بــۆ گەشــەپێدان PDOبــە پشــتیوانی رێکخــراوی NPAی نەرویجــی و حکومەتــی هۆڵەنــدی بــە ئامانجــی هاوکاریکردنــی ژنانــی رزگاربــوی دەســتی داعــش بەتایبەتــی لــە جینۆســایدی شــنگال لــە ســاڵی روداوەکانــی ســاڵی ،2014جێبەجێکــراوە. پڕۆژەکـە بـە شـێوەی سـەرەکی ئـەو ژنانـەی بـە ئامانجگرتـووە کـە رزگاربـوی دەسـتی توندوتیژییەکانـی چەکدارانـی رێکخـراوی تیرۆرسـتیی داعـش بـوون، پڕۆژەکـە لـە سـاڵی 2016دەسـتی پێکـرد و تـا کۆتایـی سـاڵی 2021بەردەوامیـی هەبـوو، چەقـی قورسـایی چالاکییەکانـی پڕۆژەکـە لـە سـنوری پارێـزگای دهـۆک و بەتایبەتـی لـە کەمپـی ئاوارەکانـی خانکێیـە. ژنانـی پێکهاتـەی ئێـزدی، بەهـۆی جیـاوازی جێنـدەری و جیـاوازی ئاینییـەوە دوچـاری جۆرەهـا توندوتیـژی وەکـو؛ دەسـتدرێژی سێکسـی، توندوتیـژی دەرونـی و چەندیـن توندوتیـژی تـر بوونەتـەوە، پڕۆژەکـە ئامانجـی بـووە کـە هـاوکاری کۆمەڵایەتـی، دەرونـی، ئابـوری و یاسـایی پێشـکەش بـەو رزگاربوانـە بـکات. لەچوارچێــوەی کارەکانــی پڕۆژەکــەدا، هەوڵــی ئــەوە دراوە ژنانــی رزگاربــووی دەســتی داعــش، دوبــارە تێکەڵــی کۆمەڵگــە بکرێنــەوە، بــۆ ئــەو مەبەســتەش چەندیــن چالاکــی جۆراوجــۆر ئەنجامــدراوە و هــاوکاری کۆمەڵایەتــی، دەرونــی، یاســایی و ئابــوری پێشــکەش بــە 102ژن کــراوە. پڕۆژەکـە کاریکـردوە لەپێنـاو هۆشـیارکردنەوەی پیـاوان لەبـارەی ئـەو دۆخـە کۆمەڵایەتـی و دەرونییـەی کـە ژنانـی رزگاربـوی دەســتی توندوتیژییەکانــی داعــس تێیــدا دەژیــن، بــۆ ئــەو مەبەســتەش چەندیــن چالاکــی جۆراوجــۆری هۆشــیارکردنەوەی ئەنجامــداوە. تەنهـا لـە سـاڵی 2021دا زیاتـر لـە 90ژن و کچـی رزگاربـوو دەسـتی توندوتیژییەکانـی داعـش، بەشـدارییان لـە پرۆگرامێکـی تایبەتـی پڕۆژەکـە کـردوە کـە تایبەتـە بـە راهێنانیـان لەبـارەی پلاندانـان بـۆ داهاتـوی خۆیـان و گەشـەدان بـە لایەنـی ئابـوری تاکەکەسـییان، 25ژن و کـچ لـە بەشـداربووان، لەلایـەن پڕۆژەکـەوە پشـتیوانی دارییـان پـێ بەخشـراوە بـۆ بنیاتنانـی پـڕۆژەی بچوکـی خۆیـان و زۆرێـک لەوانـەش پڕژەکانیـان سـەرکەوتو بـووە و بوەتـە هـۆی دابینکردنـی بژێـوی بۆیـان