پڕۆژەی «بونیاتنانی ئاشتی لە کۆمەڵگەدا

پڕۆژەکـە لەلایـەن رێکخـراوی خەڵـک بـۆ گەشـەپێدان PDOبـە پشـتیوانی رێکخـراوی (M.M)ی هۆڵەنـدی، بـە ئامانجـی بــرەودان بــە پێکەوەژیانــی ئاشــتییانە جێبەجێکــراوە، پڕۆژەکــە لــە 2020/1/1دەســتیپێکردووە و رێککەوتــی 2021/12/31 کۆتایـی بـە کارەکانـی هاتـووە، ئامانجـی پڕۆژەکـە ئامانجـی بـووە کـە لەرێگـەی گەنجانـی پێکهاتـە ئایینـی و کۆمەڵایەتییـە جیاوازەکانــەوە کاربــکات بــۆ بنیاتنانــی ئاشــتیی لەنــاو کۆمەڵگــەدا، ســوودمەندانی راســتەوخۆی پڕۆژەکــە 50کــەس و ســوودمەندانی ناڕاســتەوخۆی پڕۆژەکــە 10250کــەس بــوون. چالاکییەکانـی پڕۆژەکـە لـە هـەردوو شـاری؛ سـلێمانی و دووزخورماتـوو، بەڕێوەچـوون کـە لە بوارەکانـی؛ راهێنانـی درێژخایەن، گەشـەپێدان، وەبەرهێنانـەوە و گۆرانکاریـی کەسـیدا بـوون، گەنجـان توێـژی بەئامانجگیـراوی پڕۆژەکـە بـوون، چونکـە ئـەوان دەتوانـن کاریگەرییـان لەسـەر کۆمەڵگـە هەبێـت و گۆرانکارییەکـەش درێژخایـەن و ئەنجامدارتـر دەبێـت. چالاکییەکانـی پڕۆژەکـە بەشـێوەیەکی گشـتی بریتیبـوون لـە؛ ئەنجامدانـی توێژینـەوە، ڕاهێنـان، وتنـەوەی سـمینار، ئەنجامدانـی وۆرکشـۆپ، ئەنجامانـی گەشـتی مەیدانـی، دروسـتکردن و بڵاوکردنـەوەی ڤیدیـۆی تایبـەت بـو بنیاتنانـی ئاشـتی و چەندیـن چالاکـی تـر. بەشـداریپێکردنی گەنجـان لـە پرۆسـەیەکی گرنگـی وەکـو بنیاتنانـی ئاشـتی لـە کۆمەڵگـەدا، ئەزموونێکـی نـوێ و تـەواو جیـاواز بــوو بــۆ ســودمەندانی پڕۆژەکــە، بەتایبەتــی لــەو دۆخــەی کۆمەڵگــەی کوردیــدا کــە لــەم ســاڵانەی دواییــدا بەهــۆی روداوە نەخـوازراوە سیاسـیی و ئابوریـی و کۆمەڵایەتییەکانـەوە هاتونەتەئـاراوە. پڕۆژەکـە بـە وردی کاری لەسـەر ئـەوە کـردووە کـە بتوانێـت لـە گەنجـە سـودمەندەکانی پڕۆژەکـە، تۆڕیکـی هەماهەنگیکـردن دابمەزرێنێــت کــە ببێتــە هــۆکاری ئــەوەی گەنجــان لــە بــواری بنیاتنانــی ئاشــتیدا هــاوکاری یەکــدی بکــەن و بیرۆکەکانیــان ئاڵوگـۆڕ بکـەن، کـە ئـەوەش دەبێتـە هـۆی زیاتـر نزیکبونـەوە لـە پێکانـی ئامانجـی سـەرەکیی پڕۆژەکـە. بەشـداربوانی راهێنانـەکان دابەشـکرابوون بەسـەر دوو گروپـی 25کەسـیدا، چالاکییەکانـی بەشـێوەی بەکۆمـەڵ ئەنجامـدەدران و گرنگیــی تــەواو بــە گۆڕینــەوەی بۆچوونــەکان و گفتوگــۆی کــراوە دەدرا، چالاکییەکانــی پڕۆژەکــە لــە رێگــەی لاپەرەکانــی (Together we make peace) و (taqarub ) بڵاودەکرانـەوە بـە ئامانجـی گەیاندنـی پەیامـەکان بـە زۆرترین وەرگـر.